Ciele

Cieľom združenia je podpora kultúry, vzdelania a tvorivosti žiakov ZUŠ a členov združenia.

Činnosť združenia je zameraná hlavne na:

  1. podporu vzdelávacích aktivít žiakov ZUŠ s dôrazom na spoluprácu s pedagogickými zamestnancami ZUŠ pri ich organizovaní a zabezpečovaní,
  2. podporu motivácie žiakov ZUŠ k štúdiu (odmeny za reprezentáciu ZUŠ, ocenenia absolventom ZUŠ, odborné exkurzie žiakov ZUŠ za umením a podobne),
  3. podporu rozvoja talentu žiakov ZUŠ (organizácia a pomoc pri sústredeniach, výtvarných dielňach, príprave na súťaže a prehliadky a podobne),
  4. propagáciu výsledkov práce žiakov a pedagógov ZUŠ v rámci mesta, domácej krajiny i v zahraničí
  5. organizáciu návštev koncertných, divadelných a iných vystúpení kultúrneho a vzdelanostného charakteru,
  6. realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na propagáciu a šírenie kultúrnych hodnôt ( koncerty, výstavy, vystúpenia a podobne),
  7. podporu partnerstva so zahraničnými i domácimi inštitúciami zameranými na umelecké vzdelávanie, poznávanie a priateľstvo cez umenie a spoločnú tvorbu,
  8. materiálnu podporu zabezpečenia vzdelávania žiakov ZUŠ z fondov združenia,
  9. vytváranie podmienok pre informovanosť a spätnú väzbu členov združenia, propagáciu činnosti združenia,
  10. vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb členov združenia.