Členský príspevok 20 Eur

Členský príspevok do občianskeho (rodičovského) združenia Paleta a husle na jedno dieťa, na jeden odbor, na jeden školský rok je v sume 20,- Eur. Plenárna schôdza schválila termín jeho zaplatenia do 30. 11. 2018. Číslo účtu pre podporu detí navštevujúcich

výtvarný odbor ZUŠ je: SK85 0900 0000 0050 7995 3172                                                                 

hudobný odbor ZUŠ je: SK75 0900 0000  0050 7995 5098                                                               

tanečný odbor - oddelenie moderného tanca ZUŠ je: SK75 0900 0000 0050 7995 5098   

Do poznámky uviesť: meno a priezvisko dieťaťa aj vyučujúceho