Členská prihláška

Jedna osoba vyplní jednu prihlášku bez ohľadu na to, koľko jej detí navštevuje ZUŠ v Liptovskom Hrádku.

Členská prihláška do občianskeho združenia Paleta a husle

Týmto sa prihlasujem za člena/členku občianskeho združenia Paleta a husle, ktoré z členských príspevkov podporuje vzdelávacie aktivity žiakov ZUŠ v Liptovskom Hrádku. Zároveň beriem na vedomie, že členom Paleta a husle sa stávam v zmysle Čl. 3, ods. 3) Stanov Paleta a husle zaplatením členského príspevku.


1.

Pridaj dieťa

Prehlásenie: Vyplnením osobných údajov na tejto členskej prihláške udeľujem ako dotknutá osoba súhlas s ich spracovaním v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/ á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/ á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/. Úplná informácia prevádzkovateľa o spracovávaní osobných údajov je dostupná na jeho webovom sídle www.paletaahusle.sk a potvrdzujem že som sa s nimi oboznámil/a.