Stanovy

Paleta a husle

STANOVY

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov: Paleta a husle
 2. Sídlo: J. D.Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok
 3. Adresa: Paleta a husle, ul. J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok
 4. Občianske združenie Paleta a husle (ďalej len združenie) je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
 5. Združenie združuje najmä zákonných zástupcov žiakov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (ďalej len ZUŠ) a priaznivcov umeleckého vzdelávania v meste Liptovský Hrádok a jeho okolí.
 6. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

 

Článok 2

Ciele a činnosť združenia

 1. Cieľom združenia je podpora kultúry, vzdelania a tvorivosti žiakov ZUŠ a členov združenia.
 2. Činnosť združenia je zameraná hlavne na:
  1. podporu vzdelávacích aktivít žiakov ZUŠ s dôrazom na spoluprácu s pedagogickými zamestnancami ZUŠ pri ich organizovaní a zabezpečovaní,
  2. podporu motivácie žiakov ZUŠ k štúdiu (odmeny za reprezentáciu ZUŠ, ocenenia absolventom ZUŠ, odborné exkurzie žiakov ZUŠ za umením a podobne),
  3. podporu rozvoja talentu žiakov ZUŠ (organizácia a pomoc pri sústredeniach, výtvarných dielňach, príprave na súťaže a prehliadky a podobne),
  4. propagáciu výsledkov práce žiakov a pedagógov ZUŠ v rámci mesta, domácej krajiny i v zahraničí
  5. organizáciu návštev koncertných, divadelných a iných vystúpení kultúrneho a vzdelanostného charakteru,
  6. realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na propagáciu a šírenie kultúrnych hodnôt ( koncerty, výstavy, vystúpenia a podobne),
  7. podporu partnerstva so zahraničnými i domácimi inštitúciami zameranými na umelecké vzdelávanie, poznávanie a priateľstvo cez umenie a spoločnú tvorbu,
  8. materiálnu podporu zabezpečenia vzdelávania žiakov ZUŠ z fondov združenia,
  9. vytváranie podmienok pre informovanosť a spätnú väzbu členov združenia, propagáciu činnosti združenia,
  10. vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb členov združenia.

 

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členmi združenia sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 3. Členstvo v združení vzniká zaplatením členského poplatku.
 4. Členovia majú právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volení do orgánov združenia,
  3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  4. byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
 5. Členovia sú povinní:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. zúčastňovať sa rokovaní orgánov združenia, do ktorých boli zvolení,
  3. plniť uznesenia orgánov združenia,
  4. platiť členské príspevky.
 6. Členstvo v združení zaniká:
  1. vzdaním sa členstva,
  2. dôsledkom nezaplatenia členského príspevku,
  3. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
  4. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

Článok 4

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Plenárna schôdza – najvyšší orgán,
  2. Výbor – výkonný orgán,
  3. Predseda – štatutárny orgán.

 

Článok 5

Plenárna schôdza

 1. Plenárna schôdza je tvorená všetkými členmi združenia.
 2. Plenárnu schôdzu zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Plenárnu schôdzu môže zvolať predseda združenia aj vtedy, ak o to požiada vedenie ZUŠ, Výbor alebo najmenej piati členovia združenia vo veci, ktorá nestrpí odklad.
 3. Plenárna schôdza najmä:
  1. rozhoduje o založení a zániku združenia,
  2. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky a vnútorné predpisy združenia,
  3. schvaľuje Plán činnosti združenia,
  4. schvaľuje Rozpočet združenia,
  5. schvaľuje Správu o činnosti združenia, Správu o hospodárení združenia,
  6. uznáša sa na výške členského príspevku,
  7. schvaľuje počet členov Výboru,
  8. volí a odvoláva členov Výboru,
  9. prerokúva dôležité zmeny plánu činnosti a rozpočtu.
 4. Zo zasadnutia Plenárnej schôdze sa spisuje zápisnica.
 5. Plenárna schôdza je uznášania schopná ak sa zíde minimálne desať členov združenia, pričom rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

 

Článok 6

Výbor

 1. Výbor za svoju činnosť zodpovedá plenárnej schôdzi.
 2. Funkčné obdobie členov výboru je tri roky.
 3. Výbor volí a odvoláva spomedzi seba predsedu, podpredsedu a hospodára združenia.
 4. Výbor najmä:
  1. riadi a zabezpečuje celú činnosť združenia, za ktorú zodpovedá Plenárnej schôdzi,
  2. obsahovo pripravuje rokovania Plenárnej schôdze,
  3. vypracováva Plán činnosti združenia, Rozpočet združenia, Správu o činnosti združenia a Správu o hospodárení združenia,
  4. zabezpečuje spoluprácu združenia s vedením ZUŠ,
  5. sprostredkúva komunikáciu združenia s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 5. Zasadnutia Výboru zvoláva a jeho činnosť riadi predseda združenia.
 6. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za šesť mesiacov. Mimoriadne zasadnutia Výboru môže zvolať predseda združenia na žiadosť vedenia ZUŠ alebo najmenej piatich členov združenia na riešenie naliehavých úloh a problémov.
 7. V prípade potreby môže Výbor na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať jednotlivých pedagogických pracovníkov ZUŠ alebo jednotlivých členov združenia.
 8. Výbor je uznášania schopný, ak sa zíde nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov Výboru.

 

Článok 7

Predseda

 1. Predseda združenia zastupuje združenie navonok a ková vo všetkých jeho záležitostiach.
 2. Je volený Výborom združenia na dobu troch rokov.
 3. Predsedu združenia počas neprítomnosti zastupuje podpredseda združenia.

 

Článok 8

Hospodárenie združenia

 1. Príjmy združenia tvoria najmä:
  1. členské príspevky,
  2. dobrovoľné príspevky a dary členov združenia,
  3. dary od fyzických a právnických osôb,
  4. výnosy majetku,
  5. granty od nadácií a fondov,
  6. príspevky od orgánov verejnej správy,
  7. výnosy z kultúrnospoločenských akcií organizovaných združením, napr. vstupné z koncertov, programov, výstav a podobne,
  8. podiely zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy,
  9. výnosy z predaja diel žiakov ZUŠ a členov združenia,
  10. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného Rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá Výbor. Výnosy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
 3. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia združenia za záväzky združenia neručia ani nezodpovedajú.

 

Článok 9

Zánik združenia

 1. Združenie zanikne, ak sa o tom uznesie Plenárna schôdza.
 2. Plenárna schôdza menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky združenia. S likvidačným zostatkom združenia naloží podľa rozhodnutia Plenárnej schôdze.
 3. Likvidačný zostatok sa môže použiť výhradne na neziskové verejnoprospešné účely.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Plenárnou schôdzou.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.