Štruktúra

Orgánmi združenia sú:
 

Plenárna schôdza

 • najvyšší orgán,
 • je tvorená všetkými členmi združenia,
 • schvaľuje počet členov Výboru,
 • volí a odvoláva členov Výboru.

 

Výbor

 • výkonný orgán,
 • za svoju činnosť zodpovedá Plenárnej schôdzi,
 • funkčné obdobie členov Výboru je tri roky,
 • volí a odvoláva spomedzi seba predsedu, podpredsedu a hospodára združenia.


Predseda

 • štatutárny orgán,
 • volený Výborom združenia,
 • počas neprítomnosti ho zastupuje podpredseda združenia.