Vnútorná smernica o členstve

Paleta a husle, J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 42390508

VNÚTORNÁ SMERNICA O ČLENSTVE

Druh a číslo predpisu: vnútorná smernica 01/2019
Oblasť platnosti: predpis je záväzný pre členov občianskeho združenia Paleta a husle
Smernica prerokovaná vo Výbore: 16. októbra 2019
Smernicu schválila: Plenárna schôdza
Smernica schválená: 13. novembra 2019
Smernica nadobúda platnosť a účinnosť: dňom schválenia
Počet strán: 1

Zmeny v smernici sa uskutočňujú formou číslovaných dodatkov, ktoré tvoria súčasť tejto smernice.

 

Úvodné ustanovenie

Táto vnútorná smernica občianskeho združenia Paleta a husle (ďalej len združenie) je vypracovaná v zmysle platných Stanov Paleta a husle zaregistrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-44739 dňa 07. 11. 2014 a stanovuje pravidlá vzniku členstva v združení, zániku členstva v združení a platenia členského príspevku.

 

Článok 1

Vznik členstva

Členstvo v združení vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku.

 

Článok 2

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká spôsobom stanoveným Čl. 3, ods. 6) Stanov združenia.

 

Článok 3

Členský príspevok

  1. Členský príspevok sa platí v plnej výške na jeden školský rok do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.
  2. Členský príspevok za žiaka hudobného odboru a tanečného odboru – oddelenie moderného tanca ZUŠ sa platí prevodom na účet Paleta a husle IBAN SK75 0900 0000 0050 7995 5098. Členský príspevok za žiaka výtvarného odboru ZUŠ sa platí prevodom na účet Paleta a husle SK85 0900 0000 0050 7995 3172.
  3. Plná výška členského príspevku pre fyzickú osobu, ktorej dieťa je žiakom Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej len ZUŠ) a navštevuje jeden odbor ZUŠ (hudobný odbor alebo výtvarný odbor alebo tanečný odbor – oddelenie moderného tanca) je 20,- €. V prípade, že dieťa navštevuje viacero odborov ZUŠ, suma 20,- € sa násobí počtom týchto odborov tzn. ak jedno dieťa navštevuje aj výtvarný aj hudobný odbor ZUŠ plná výška členského príspevku je 40,- €. V prípade, že fyzická osoba má viacero detí, ktoré sú žiakmi ZUŠ, plná výška členského príspevku je súčet súm za jednotlivé deti a odbory. Napríklad ak jedno dieťa navštevuje výtvarný odbor ZUŠ, druhé dieťa navštevuje výtvarný a tanečný odbor ZUŠ plná výška členského príspevku je 60,- €.
  4. Plná výška členského príspevku pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila 18. rok veku, je žiakom ZUŠ a navštevuje jeden odbor ZUŠ je 20,- ,€. V prípade, že táto fyzická osoba navštevuje viacero odborov ZUŠ, členský príspevok sa násobí počtom týchto odborov tzn. ak navštevuje aj výtvarný aj hudobný odbor ZUŠ plná výška členského príspevku je 40,- €.
  5. Plná výška členského príspevku pre osobu, ktorá nie je žiakom ZUŠ a nemá dieťa, ktoré je žiakom ZUŠ je 20,- €.

 

Mgr. Viera Kovačičínová
predsedníčka Paleta a husle