Vnútorná smernica o rozpočte

Paleta a husle, J.D.Matejovie 591, Liptovský Hrádok, IČO 42390508

VNÚTORNÁ SMERNICA O ROZPOČTE


Druh a číslo predpisu: vnútorná smernica 01/2017
Oblasť platnosti: predpis je záväzný pre členov Paleta a husle a spolupracujúcich pedagogických zamestnancov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
Smernica prerokovaná vo Výbore: 3. apríla 2017 a 14. júna 2017
Smernicu schválila: Plenárna schôdza
Smernica schválená: 28. 09. 2017
Smernica nadobúda platnosť: dňom schválenia
Dodatok č. 1 schválila: Plenárna schôdza Uznesenie PS 4/2018
Dodatok č. 1 schválený: 24. 05. 2018
Dodatok č. 2 schválený: Plenárnou schôdzou Uznesenie PS 3/2021
Dodatok č. 2 schválený: 28. 01. 2021
Počet strán: 3

 

Zmeny v smernici sa uskutočňujú formou číslovaných dodatkov, ktoré tvoria súčasť tejto smernice.

 

Úvodné ustanovenia

 1. Táto vnútorná smernica občianskeho združenia Paleta a husle (ďalej len združenie) je vypracovaná v zmysle platných Stanov Paleta a husle zaregistrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-44739 dňa 07. 11. 2014 a ustanovuje pravidlá vypracovania návrhu  rozpočtu, čerpania financií z rozpočtu a vypracovania Správy o využití finančných prostriedkov z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu od fyzických aj právnických osôb.
 2. Rozpočet je tvorený príjmami najmä z členských príspevkov, finančných darov, dobrovoľného vstupného z koncertov a z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb.
 3. Návrh rozpočtu vypracováva Výbor na základe podaných návrhov a žiadostí členov združenia a spolupracujúcich pedagogických zamestnancov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (ďalej len ZUŠ).
 4. Rozpočet schvaľuje Plenárna schôdza v septembri.

 

Článok 1

Návrh rozpočtu

 1. Predseda združenia vyzve členov združenia a pedagogických zamestnancov ZUŠ k podaniu návrhu na využitie finančných prostriedkov združenia (okrem financií z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb) a k podaniu žiadostí na využitie finančných prostriedkov združenia z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb.
 2. Záujemcovia podajú návrhy na využitie finančných prostriedkov združenia (okrem financií z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických aj právnických osôb) prostredníctvom formulára „Návrh na využitie finančných prostriedkov Paleta a husle“ v termíne do 15. septembra príslušného roku s uvedením dôvodu.
 3. Žiadatelia o podporu aktivity z finančných prostriedkov združenia z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických aj právnických osôb podajú žiadosť prostredníctvom „Žiadosti o podporu aktivity z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb“ (Formulár Paleta a husle 1.1) do 15. septembra príslušného roku.

 

Článok 2
Schvaľovanie rozpočtu

 1. Podané žiadosti schvaľuje Výbor.
 2. Výbor vypracovaný návrh rozpočtu na základe podaných návrhov a schválených žiadostí predloží Plenárnej schôdzi na schválenie do konca septembra príslušného roku.
 3. Predseda združenia písomne informuje žiadateľov o vybavení ich žiadosti.
 4. So schváleným rozpočtom predseda združenia oboznámi riaditeľa ZUŠ.

 

Článok 3
Čerpanie financií z rozpočtu

 1. Podporení žiadatelia čerpajú poskytnuté finančné prostriedky spôsobom dohodnutým s hospodárom združenia.
 2. Hospodár združenia poskytuje finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu združenia.
 3. V prípade získania finančných prostriedkov iných ako boli predpokladané v rozpočte, bude ich čerpanie podliehať vnútornému predpisu združenia o schvaľovaní výdavkov mimo rozpočet, podľa ktorého Výbor bude schvaľovať výdaj jednej položky v hodnote najviac  600,- euro a Plenárna schôdza výdaj jednej položky v hodnote nad 600,- euro.

Článok 4
Zmeny rozpočtu

 1. Predseda združenia môže vyzvať členov združenia a pedagogických zamestnancov ZUŠ k podaniu žiadostí na využitie finančných prostriedkov združenia z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb aj v období čerpania rozpočtu.
 2. Žiadatelia o podporu aktivity z finančných prostriedkov združenia z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických aj právnických osôb podajú žiadosť prostredníctvom „Žiadosti o podporu aktivity z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej  dane z príjmu fyzických aj právnických osôb“ (Formulár Paleta a husle 1. 1) do termínu určenom vo výzve.
 3. Podané žiadosti na využitie finančných prostriedkov združenia z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb v období čerpania rozpočtu schvaľuje Výbor.
 4. O zmene rozpočtu následkom schválených žiadostí na využitie finančných prostriedkov združenia z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb v období čerpania rozpočtu rozhoduje Výbor.

 

Článok 5
Správa o využití finančných prostriedkov z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb

 1. Po ukončení  aktivity podporovanej z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb vypracuje žiadateľ o podporu aktivity  „Správu o využití finančných prostriedkov  z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej  dane z príjmu fyzických aj právnických osôb (Formulár Paleta a husle 1. 2).
 2. V prípade, že na aktivitu neboli vyčerpané všetky pridelené prostriedky, zvyšné poskytnuté financie vráti žiadateľ podporenej aktivity hospodárovi združenia. Doklady o zaplatení odovzdá hospodárovi združenia. (vrátenie financií do pokladne a odovzdanie dokladov potvrdí  hospodár svojím podpisom vo Formulári Paleta a husle 1. 2).
 3. Žiadateľ o podporu aktivity podá „Správu o využití finančných prostriedkov  z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej  dane z príjmov fyzických aj právnických osôb“ do tridsiatich dní od ukončenia aktivity spôsobom opísaným v bodoch 1. a 2. čl. 5.
 4. Výbor prerokuje Správy o využití finančných prostriedkov z prijatého príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických aj právnických osôb a vyhodnotí ich v Správe o hospodárení.

 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 1. Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke www.paletaahusle.sk.
 2. Vyplnený a podpísaný formulár doručia podávatelia na emailovú adresu paletaahusle@gmail.com a zároveň na emailovú adresu riaditeľa ZUŠ alebo osobne riaditeľovi ZUŠ v písomnej forme.
 3. Riaditeľ ZUŠ odovzdá prijaté návrhy, žiadosti alebo správy podané v písomnej forme bezodkladne predsedovi združenia.
 4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia Plenárnou schôdzou.